• Magyar

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Maklári Ügyvédi Iroda (továbbiakban: Szolgáltató, Üzemeltető), és a www.lakaslicit.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A honlap üzemeltetője a Maklári Ügyvédi Iroda

Székhely: 6721 Szeged, Vidra u.2.

Telephely és ügyfélszolgálat: 6721 Szeged, Vidra u.2.

Nyitva tartás: 09:00-tól 16:00-ig.

Képviselő: Dr. Maklári László

Adószám: 18477302-2-06

Bankszámlaszám: 1410282-90593249-01000006

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 62 422 298, elérhetőség nyitva tartási időben

Honlap: www.lakaslicit.hu

E-mail és ügyfélszolgálat: info@lakaslicit.hu


1. Szerződés tárgya

1.1. Az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót, hogy az ingatlanára vételi ajánlatokat szerezzen be licitálási rendszer alkalmazásával a www.lakaslicit.hu honlapon. Ennek keretében az Ügyfél a Weboldalban eladásra kínálhatja az ingatlanát.

2. A Szolgáltató feladatai:

  1. saját honlapján és egyéb hirdetési felületeken a hirdetést közzéteszi, ajánlatokat szerez be
  2. licitálási rendszerben lehetőséget biztosít az érdeklődőknek, hogy ajánlatot tegyenek
  3. a legmagasabb ajánlatokat a licitidőszak végén az eladónak bemutatja, aki eldönti, hogy mely ajánlattevővel kíván az adásvételről további tárgyalásokat
  4. érdeklődőknek az eladó elérhetőségeit megadja
  5. az adásvételi szerződés előkészítésében közreműködik

A szolgáltató jogköre nem terjed ki a vagyontárgy bemutatására, továbbá az adásvételi szerződés Megbízó nevében vagy képviseletében történő megkötésére, a fizetési határidő megállapítására, a vételár átvételére, valamint az olyan jognyilatkozatok megtételére, amely a megkötendő Adásvételi szerződés teljesítésével rendszerint együtt járnak.

A közzétett adatok a megbízó eladó adatszolgáltatásán alapulnak, a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatok helytállóságáért a megbízó eladó a felelős, a szolgáltató a felelősségét e körben kizárja.

Megbízott jogosult a megbízás ellátásához közreműködőt igénybe venni.

3. Megbízás időtartama: Határozatlan idejű, bármikor felmondható 15 napos határidővel.

4. Megbízási díj: A hirdetés feltöltése ingyenes. Megbízási díj kizárólag sikeres közvetítés esetén jár. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj a vételár 2 %-a, +Áfa, mely az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés megkötésével egyidejűleg válik esedékessé az erről kiállított számla alapján. A megbízás csak akkor minősül sikeresnek, ha a Megbízó olyan személlyel köti meg az adásvételi szerződést, akinek az eladó adatait igazolható módon a Megbízott adta ki, függetlenül attól, hogy az adásvételi szerződést a jelen szerződés hatálya alatt vagy a megszűnését követően kötik meg az ingatlanra vagy a megszűnését követően kötik meg az ingatlanra vagy az Ügyfél által megjelölt vagy azt meghaladó vételáron ajánlatot tevő személlyel az adásvételi szerződést az Ügyfél visszautasítja. Sikeres a megbízás akkor is, amennyiben a vevő a fenti személy hozzátartozója vagy általa, általuk tulajdonolt, irányított cége.

5. Ügyfél, Megbízó kötelezettsége:

5.1. Az Ügyfél köteles megadni a következő adatait: név, e-mail cím, telefonszám, születési idő vagy lakcím, cég esetén cégjegyzékszám) és az ingatlan alapadatait (címe, típusa, alapterülete, irányára, rövid leírása).

5.2. Az Ügyfél szavatolja, hogy a megbízás tárgyává tett ingatlan a saját tulajdona vagy annak elidegenítésére a tulajdonostól megbízással rendelkezik. Kijelenti, hogy üzletszerűen nem foglalkozik ingatlanok eladásával.

5.3. Megbízó köteles a Megbízott részére szolgáltatni mindazon adatokat és információkat, amelyek a megbízás teljes körű teljesítéséhez szükségesek.

5.4. Megbízó köteles biztosítani, hogy a Vagyontárgy a licitálási időszak alatt, az árverés lezárásáig legalább egy alkalommal megtekinthető legyen.

6. Szerződés létrejötte

Az ügyfél a regisztrációs adatok megadását követően a „hirdetés feladása, megbízás elküldése” gomb megnyomása előtt köteles a jelen szerződési feltételek, a felhasználási szabályzat és adatkezelési szabályzat elfogadásáról nyilatkozni, elfogadás esetén az erre vonatkozó négyzetet bejelölni. A hirdetési igény alapján a szerződés az ügyfélszolgálatunk írásbeli (e-mail) visszaigazolásával jön létre. A visszaigazolás 48 órán belül megérkezik az Ügyfélhez. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán túl érkezik meg és az Ügyfél nem él kifogással, a szerződés létrejön. Visszaigazolás hiányában a szerződés nem jön létre.

8. Elállás a megrendeléstől

8.1. A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet, az internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.


8.2. A Fogyasztó a felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

9. A Felek jogviszonyára a jelen Ászf, a felhasználási szabályzat, a Ptk. a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról az irányadó.

10. A szerződés nyelve magyar.

11. A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így az Ügyfél és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

12. Az Ászf elfogadásával a Felhasználási Szabályzatot is elfogadja a Felhasználó.